Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ponowny nabór na stanowisko „ASYSTENT RODZINY”

 

NABÓR NA STANOWISKO „ASYSTENT RODZINY”

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach jest realizatorem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nazwa priorytetu: VII Promocja integracji społecznej, nawa działania : 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, nazwa poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu : „Szansa na przyszłość – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy Społecznej w mieście Żory” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej w mieście Żory. Szczegółowymi celami są: zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne możliwości, wzrost umiejętności komunikacyjnych, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie, zmniejszenie bierności i apatii oraz powielania negatywnych wzorców, w tym wyuczonej bezradności w rodzinie, wskazania środowiskom osób zagrożonych skutecznych sposobów zmiany sytuacji, wybranie drogi rozwoju, która w przyszłości pozwoli uniknąć niedopasowania do potrzeb rynku pracy.

 

Realizując powyższe zadania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach ogłasza nabór na stanowisko „ASYSTENT RODZINY”

 

Do obowiązków asystenta rodziny należeć będzie:

  • udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom w wypełnianiu ich zadań,
  • nauka zarządzania budżetem domowym,
  • poprawa komunikacji w rodzinach,
  • nauka poszanowania prywatności każdego z członków rodziny,
  • treningi kompetencji w zakresie prawidłowego wychowywania i opieki nad dziećmi,
  • sporządzanie planów pracy z rodzinami,
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań i metod pracy,
  • prowadzenie dokumentacji ( karta czasu pracy, plan pracy, sprawozdania, ankieta )
  • stała współpraca z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.

Przy sporządzaniu oferty prosimy o uwzględnienie następujących założeń:

- działanie będzie realizowane na podstawie umowy zlecenia,

- pomocą asystenta rodziny planujemy objąć 4 rodziny,

- planujemy zatrudnienie 2 asystentów, każdy winien wypracować 112 godzin,

- czas realizacji zadania planujemy na miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2010r.

- każda rodzina winna wypracować 56 godzin zajęć z asystentem rodziny,

- wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały potrzebne do realizacji ww. zadania.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe: psychologia, praca socjalna, praca socjalna opiekuńczo-wychowawcza,

pedagogika, resocjalizacja,

- umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,

- sumienność, terminowość, samodzielność, otwartość na kontakty z ludĽmi,

- staż pracy w zawodzie co najmniej 5 lat,

- dyspozycyjność, ( konieczność realizacji usług w czasie wskazanym przez zleceniodawcę

w przedziale czasowym od godz. 6,oo do 22,oo )

 

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

- ofertę cenową,

- kserokopię dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- referencje,

- CV,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy ( dostępny na stronie internetowej www.bip.zory.pl.Dział inne/oferty pracy )

- oświadczenie o niekaralności

 

 

Ofertę cenowa należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Asystent rodziny” oraz nazwą oferenta w siedzibie zamawiającego pokój nr 7, lub przesyłką pocztową lub faksem do dnia 31 maja 2010r. do godz. 15:30.

Informacji szczegółowych udziela Koordynator Projektu – telefon 32 4342412 wew. 11

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".